• GRAJ
  • OGLĄDAJ
  • WALLPAPERS
  • CZYTAJ
  • HISTORIA WINX

Warunki korzystania z usług

POLITYKA PRYWATNOŚCI

WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Aktualizacja: 31 marca 2010

Rainbow Marketing Sp . z o.o . zgodnie z włoską ustawą nr. 196/2003, nr art . 13 o ochronie kodu danych ( "Kodeks" ) w zakresie ochrony danych osobowych, stwierdza, co następuje :

Dane przedstawione podczas rejestracji  na stronie Winx  Club ( "dane" ), mogą być gromadzone, rejestrowane, organizowane, przechowywane, przetwarzane, modyfikowane, używane w połączeniu, zablokowane, przekazywane, anulowane i zniszczone ("wykorzystanie" ), zgodnie z przepisami prawa dotyczącego ochrony danych osobowych oraz w zależności od wyborów dokonanych przy potwierdzeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych.

Dane osobowe będą wykorzystywane do celów wskazanych poniżej: sprzedaży, marketingu, promocji, celów statystycznych, wysyłki materiałów reklamowych i informacyjnych, sprzedaży bezpośredniej, lokowania produktu i działalności usługowej (wyłącznie gdy została udzielona zgoda), jak również w celu umożliwiania odwiedzającym stronę udziału w działalności Klubu i korzystania z jego usług. W odniesieniu do wyżej wymienionych celów dane będą przetwarzane ręcznie, komputerowo i/lub telematycznie przez środki odpowiednie do zapewnienia bezpieczeństwa i poufności. Rainbow Marketing Sp. z o.o. będzie właścicielem przetwarzanych danych. Dane mogą być przekazywane do wyżej wymienionych celów, do osób fizycznych lub prawnych, podmiotów, instytucji lub konsorcjów związanych z Rainbow, w szczególności: przedsiębiorstw, które prowadzą działalność księgową, komputerową, komercyjną, zarządzającą, ubezpieczeniową, bankową i finansową, ekspercką, doradczą, usługi prawne, stowarzyszeniom, urzędom administracji publicznej, uniwersytetom i ośrodkom badawczym. Dane mogą być również przekazywane do przedsiębiorstw kontrolowanych i/lub związanych z Rainbow, nawet pośrednio. Wykaz wymienionych wyżej przedmiotów można otrzymać w biurach Rainbow Media Pte. Ltd.

Dane osobowe mogą być przekazywane za granicę. Rainbow Marketing Sp.  Ltd. zauważa również, że zainteresowane strony mogą powoływać się na prawa przyznane przez art. 7 ustawy, to jest:

 

  • prawo do wiedzy o istnieniu ich danych osobowych, nawet jeśli jeszcze nie jest ona zarejestrowana, i do uzyskania zrozumiałego przekazania tych danych i ich pochodzenia oraz ich celów i sposobów wykorzystania. Żądanie może zostać powtórzone, z wyjątkiem uzasadnionych przyczyn, po upływie 90 dni;
  • prawo do uzyskania identyfikujących szczegółów dotyczących: właściciela, osób odpowiedzialnych i wyznaczonego przedstawiciela; informacje o podmiotach lub kategoriach podmiotów, którym dane osobowe mogą zostać przekazane lub które mogą je znać jako upoważnionego przedstawiciela na terytorium państwa lub osoby odpowiedzialne;
  • prawo do żądania usunięcia, modyfikacji w sposób anonimowy lub zablokowania danych przetworzonych z naruszeniem prawa, w tym te, dla których nie jest konieczne ujawnienie celów, dla których zostały zgromadzone i przetworzone;
  • prawo do uzyskania uaktualnienia, zmiany lub jeśli to konieczne, integrację danych;
  • prawo do uzyskania stwierdzenia o zapoznaniu się z ​​wyżej wymienionymi czynnościami, i ich treścią przez osoby, których dane zostały przekazane, z wyjątkiem gdy jest to niemożliwe lub wymaga zaangażowania środków, które są wyraźnie nieproporcjonalne do chronionych praw;
  • prawo do całkowitego lub częściowego sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych, nawet jeśli dane te są nadal istotne dla celów, dla których zostały zgromadzone. W szczególności można wyrazić sprzeciw wobec jakiegokolwiek bezprawnego wykorzystania lub użycia w celach informacyjnych, w celu otrzymania materiałów reklamowych, sprzedaży bezpośredniej lub materiału interaktywnej komunikacji handlowej.

 

Rainbow zauważa, że ​​przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Niemniej jednak każda odmowa zezwolenia na ich wykorzystanie lub przekazanie do wyżej wymienionych kategorii oznacza, że dostęp do niektórych stron WWW nie będzie możliwy.

 

Rainbow nie może przetwarzać danych wrażliwych (zgodnie z art. 26 Kodeksu); w związku z tym nie należy umieszczać w jakichkolwiek polach lub w wiadomościach e-mail wysłanych do nas żadnych danych osobowych odnoszących się do swojego pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych, filozoficznych lub innych, poglądów politycznych, przynależności do partii politycznych, związków zawodowych, stowarzyszeń i organizacji o charakterze filozoficznym, politycznym lub transakcji typu związek, lub jakichkolwiek informacji dotyczących zdrowia lub preferencji seksualnych. Wszelkie informacje zawierająca takie dane zostaną odrzucone.

 

 BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

 

Rainbow Marketing Sp. z o.o. prosi rodziców lub opiekunów dzieci, aby czuwali nad nimi, gdy są one on-line i uczestniczyli w interaktywnych działaniach na stronie. Przed zarejestrowaniem prosimy dziecko o podanie adresu e-mail rodziców i przekazujemy im wiadomość z prośbą o zgodę na rejestrację i na korzystanie z danych osobowych, które otrzymamy. Rodzice, którzy odpowiedzą na naszą prośbę, będą mogli ograniczyć zakres wydanej zgody.

 

Żadne informacje nie zostaną wykorzystane ani wysłane do Rainbow lub firm zależnych bez zgody rodziców/opiekuna prawnego. Żadne dane osobowe nie zostaną wykorzystane do celów promocyjnych i marketingowych przez Rainbow lub firmy z nią stowarzyszone bez wyraźnej zgody rodziców/opiekunów prawnych.

 

Jeśli użytkownik chce otrzymywać informacje o nowościach na stronie lub wiadomości od Rainbow lub spółek zależnych, będziemy przekazywać te informacje tylko wtedy, gdy rodzic/opiekun prawny upoważni nas, wyrażając zgodę.

 

ZASADY REJESTRACJI

 

Przed rejestracją użytkownika, jeśli ma poniżej 18 lat, do rodziców lub opiekuna zostanie wysłany e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Każdy użytkownik poniżej 18. roku życia jest zobowiązany do podania adresu e-mail rodziców. Po uzyskaniu zgody i dokonaniu rejestracji ten adres będzie używany do wysyłania rodzicom kopii wiadomości wysyłanych od czasu do czasu do zarejestrowanych użytkowników. Jeśli rodzice zdecydują się nie udzielić zgody, będą musieli odpowiedzieć na e-mail z prośbą o rejestrację.

 

ZASADY KONKURSÓW ON-LINE

Jeśli nie masz 18 lat, możesz wziąć udział w konkursie tylko za zgodą swoich rodziców/opiekuna prawnego. Jeśli wygrasz, zostaniesz poinformowany telefonicznie lub e-mailem. Nagrody zostaną wysłane do rodziców/opiekunów prawnych użytkownika. Jeśli weźmiesz udział w konkursie i wygrasz go, a okaże się, że nie było uprzedniego pozwolenia, twój udział w konkursie zostanie uznany za nieważny.

chiudi wygrałąś

i