• SPEEL
  • BEKIJK
  • WALLPAPERS
  • LEES
  • WINX STORY

Ouders

BERICHT VOOR OUDERS

Welkom op WinxClub.com, de officiële website voor alles over Winx Club! Deze website is ontwikkeld als een veilige, plezierige en spannende plek waar kinderen online kunnen spelen.

ONLINE VEILIGHEID
Rainbow vraagt aan de ouders of voogden van de kinderen om op ze te letten als zij online zijn, en mee te doen met de interactieve activiteiten op de site. Als een jong iemand zich wil registreren, dan vragen we hem/haar om het e-mailadres van zijn/haar ouders op te geven. Wij sturen de ouders/voogden dan een bericht waarin wij vragen of ze het eens zijn met de registratie en het gebruik van de persoonlijke gegevens die wij ontvangen. De ouders zelf beperken de hoeveelheid toegestane informatie door ons verzoek te beantwoorden.

Er wordt geen informatie gebruikt of verstuurd naar Rainbow of gelieerde bedrijven, zonder toestemming van de ouders/wettelijke voogd. Er worden geen persoonlijke gegevens voor promotie- of marketingdoeleinden gebruikt door Rainbow of gelieerde bedrijven, zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouders/wettelijke voogd.

Als een bezoeker informatie wil over updates van de site, activiteiten of nieuws, verbonden aan Rainbow of gelieerde bedrijven, dan verstrekken we deze informatie alleen als de ouder/wettelijke voogd ons hiervoor toestemming geeft.

REGISTRATIEREGELS
Voordat een bezoeker wordt geregistreerd, als de bezoeker nog geen 18 jaar is, wordt een bevestigingse-mail verstuurd naar de ouders of voogd van de bezoeker; iedere bezoeker onder de 18 die zich wil aanmelden moet dus het e-mailadres van een ouder of voogd opgeven. Als toestemming is verleend en de registratie is voltooid, dan wordt dit e-mailadres gebruikt om de ouders kopieën van communicatie te sturen die af en toe naar geregistreerde gebruikers wordt verstuurd. Als de ouders geen toestemming verlenen, dan moeten ze antwoord geven op het bovenstaande.

PRIVACYBELEID

Rainbow Media Pte. Ltd.. volgens de Italiaanse Wet nr. 196/2003, artikel nr. 13 van de bescherming van gegevenscode ("de Code"), met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, wil het onderstaande mededelen:

De ingevulde gegevens tijdens de registratie bij Winx Club ("data"), kan worden verzameld, opgenomen, georganiseerd, opgeslagen, verwerkt, aangepast, geselecteerd, uitgepakt, vergeleken, gebruikt, gecombineerd, geblokkeerd, gecommuniceerd, geannuleerd en vernietigd ("use"), in overeenstemming met de juridische regelgevingen. privacy en volgens de gemaakte keuzes bij het verlenen van toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens.

De persoonlijke gegevens worden voor de hieronder aangegeven doeleinden gebruikt, die ook in verband kunnen staan met Rainbow, en in het bijzonder voor het gebruik van verkoop, marketing, promotiemateriaal, statistieken, dispatch van advertenties en informatief materiaal, direct sales, productplaatsing en serviceactiviteiten (alleen bij uitdrukkelijke toestemming), evenals het verlenen van toestemming aan bezoekers om mee te doen aan clubactiviteiten en te genieten van de aangeboden diensten. In verband met de bovengenoemde doeleinden worden de gegevens handmatig, per computer en/of telematisch verwerkt, en in elk geval met middelen die zorgen voor gegarandeerde veiligheid en vertrouwelijkheid. Rainbow Media Pte. Ltd.. wordt eigenaar van de verwerkte gegevens. De gegevens kunnen worden verstuurd voor de eerder genoemde doeleinden, naar individuen of juridische entiteiten, instituten of consortia die in verband staan met Rainbow voor het verwerken, instrumenteel of ondersteunende diensten, en in het bijzonder bedrijven die met computers werken, met boekhouden, commercieel, beheersmatig, verzekering, bankieren en financieel, expert, adviserend, juridische diensten, associaties, overheidsadministraties, universiteiten en onderzoekscentra. De gegevens kunnen ook worden gedeeld met bedrijven die door Rainbow worden bestuurd en/of in verband staan met Rainbow, zelfs direct. De lijst van bovengenoemde onderwerpen kan worden opgevraagd bij het kantoor van Rainbow Media Pte. Ltd..

Persoonsgegevens kunnen naar andere landen worden verstuurd. Rainbow Media Pte. Ltd.. wil ook meedelen dat de geïnteresseerde partijen de aan artikel 7 van de wet verbonden rechten kunnen inroepen, te weten:

 

  • het recht op informatie over het bestaan van hun persoonsgegevens, ook al zijn deze nog niet geregistreerd, en het ontvangen van de intelligente communicatie van deze gegevens, van de doeleinden ervan en de manier waarop ermee wordt omgegaan, evenals de toegepaste logistiek in het geval van de verwerking met behulp van elektronische apparaten; het verzoek kan worden herhaald, behalve gemotiveerde redenen, na en niet eerder dan 90 dagen;
  • het recht om de specifieke details te verkrijgen over: de eigenaar, de leidinggevende personen en de aangewezen vertegenwoordiger; over de onderwerpen of categorieën van onderwerpen waar de persoonsgegevens naar verstuurd kunnen worden of wie hen kent als toegewezen vertegenwoordiger op het grondgebied van de Staat, of de verantwoordelijke personen;
  • het recht op verwijdering, aanpassing op anonieme wijze of het blokkeren van gegevens dat is bewerkt in strijd met de wet, inclusief diegene waarvoor het behoud niet noodzakelijk is in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en behandeld;
  • het recht op het verkrijgen van geüpdate, aangepast, of, indien nodig, de integratie van de gegevens;
  • het recht op het verkrijgen van een verklaring dat de bovengenoemde activiteiten in verband met de inhoud, zijn bevestigd door de personen naar wie de gegevens zijn verstuurd, behalve wanneer dit onmogelijk blijkt of er middelen voor nodig zijn die duidelijk niet in verhouding staan tot het beschermde recht;
  • het recht om helemaal of gedeeltelijk tegen de behandeling van de persoonsgegevens, zelfs als deze gegevens relevant zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het bijzonder kun je tegen ieder illegaal gebruik zijn of gebruik voor verkoopinformatie doeleinden, van het ontvangen van reclamemateriaal, direct sales materiaal en interactieve verkoopcommunicatie.


Rainbow merkt op dat de communicatie van persoonlijke gegevens optioneel is. Desalniettemin betekent weigering om toestemming te verlenen tot het gebruik of communicatie met de bovenstaande categorieën, dat niet alle webpagina’s bekeken kunnen worden.

Rainbow mag geen gevoelige gegevens verwerken (in overeenstemming met artikel 26 van de Code); plaats daarom geen persoonsgegevens op de website of in e-mailberichten met daarin informatie over etnische afkomst, geloof, filosofische of andere geloofsovertuigingen, politieke ideeën, lidmaatschap van politieke partijen, vakbonden, associaties of organisaties met een filosofisch, politiek of vakbondskarakter, of andere informatie over gezondheid of sexuele voorkeuren. We behandelen dit soort gegevens niet en iedere communicatie met dergelijke inhoud wordt afgewezen.

chiudi je hebt gewonnen

en